Tu znajdziecie wszystko odnośnie zamawiania, płacenia, reklamowania (choć liczę że nie będzie to konieczne), prania, prasowania, rozmiarówki, czasu realizacji, indywidualnych zamówień oraz mnóstwo innych mądrości.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.COLOURFUL.PL

1.    WSTĘP
1.1    Serwis www.colourful.pl oferuje ręcznie malowaną odzież, o unikalnym i niepowtarzalnym charakterze.
1.2    Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu www.colourful.pl, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora/Sprzedającego oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2.    DEFINICJE
Zwroty użyte w niniejszym regulaminie sklepu internetowego, pisane wielkimi literami, mają następujące znaczenie:
(a)    „Administrator” – oznacza „Colourful Marzena Osińska”, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93/117, 02-777 Warszawa, NIP: 1251393641,         REGON: 142772570, e-mail: colourful@colourful.pl. Administrator administruje Serwisem oraz oferuje Towary za pośrednictwem Serwisu.
(b)    „Cena” – oznacza cenę za Towary oferowane za pośrednictwem Serwisu, określoną na stronie internetowej serwisu w odniesieniu do każdego Towaru. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
(c)    „Cennik Dostaw” – oznacza wykaz cen dostaw Towarów do Użytkowników, zgodnie z pkt 14.3 Regulaminu.
(d)    „Konto” – oznacza indywidualne konto Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, umożliwiające jego identyfikację oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu.
(e)    „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu Serwisu.
(f)    „Serwis” – oznacza sklep internetowy administrowany przez Administratora, oferujący sprzedaż Towarów, działający pod adresem www.colourful.pl .
(g)    „Sprzedający” – oznacza osobę sprzedającą Towary w Serwisie (Administratora).
(h)    „Towar” – oznacza produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu, szczegółowo opisane w pkt. 7 Regulaminu.
(i)    „Towar Indywidualny” – oznacza Towar wykonany według indywidualnych wskazówek (wytycznych) Użytkownika lub na podstawie przekazanego przez Użytkownika wzoru.
(j)     „Użytkownik” – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak również osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży) za pośrednictwem Serwisu, zarejestrowaną w Serwisie i posiadającą Konto. Użytkownikiem jest również osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, która zaakceptowała Regulamin korzystania z Serwisu (tj. bez rejestracji i posiadania Konta).

3.    ZASADY OGÓLNE

3.1    Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
3.2    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pocztą e-mail informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora/Sprzedającego.

4.    WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1    Serwis wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
(a)    weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
(b)    udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
(c)    tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora/Sprzedającego, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami.
4.2    Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
4.3    Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

5.    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
5.1    Poprzez rejestrację w Serwisie lub akceptację Regulaminu, Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług elektronicznych.
5.2    Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a ponadto do przestrzegania w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora/Sprzedającego oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
5.3    Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, jak również działania zmierzające do wywołania takiego efektu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się działań wymienionych w zdaniu poprzedzającym, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów karnych.
5.4    Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik przesyłając dane do Serwisu wyraża zgodę na wgląd w te dane przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami Regulaminu.

6.    REJESTRACJA
6.1    Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie, a także Użytkownicy, którzy zaakceptowali treść niniejszego Regulaminu.
6.2    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego przesłanie do Administratora. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
6.3    Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu aktualnego i ważnego adresu e-mail, hasła do Konta, potwierdzeniu danych oraz zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika.
6.4    Formularz rejestracyjny może wymagać podania przez Użytkownika dalszych danych, w szczególności danych niezbędnych dla realizacji zamówienia.
6.5    Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w pkt. 6.3 oraz 6.4 Regulaminu niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 6.3 Regulaminu w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w pkt. 6.3 i 6.4 Regulaminu, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości.
6.6    Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego Konta innym osobom.
6.7    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

7.    TOWARY
7.1    Przedmiotem obrotu w Serwisie są przedmioty wykonane przez Sprzedającego lub osoby z nim współpracujące. Towary będące przedmiotem obrotu w Serwisie zostają zaprezentowane w Serwisie.
7.2    W szczególności, w Serwisie oferowane są następujące Towary:
(a)    Ręcznie malowane koszulki jedwabne;
(b)    Ręcznie malowane koszulki bawełniane;
(c)    Ręcznie malowane krawaty.
7.3    Koszulki oferowane w Serwisie wykonane są ze 100-procentowo naturalnych materiałów (100 % jedwab lub 100 % bawełna, w zależności od Towaru).
7.4    Towary malowane są farbami specjalnie przeznaczonymi do malowania odzieży. Farba ta jest ekologiczna (akryl) i bezpieczna dla dzieci (według oświadczenia producenta farby). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów wchodzących w skład Towarów (w szczególności koszulek, krawatów, farb).
7.5    Utrwalanie wzorów graficznych na Towarach odbywa się za pomocą wysokiej temperatury (wielokrotne prasowanie), bez użycia środków chemicznych.
7.6    Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju (zwiększenia lub zmniejszenia) Towarów oferowanych w Serwisie. W szczególności Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności niektórych Towarów.
7.7    Zdjęcia Towarów przedstawione w Serwisie stanowią jedynie wzory Towarów. Sprzedający zastrzega, że poszczególne Towary mogą się różnić od wzorów przedstawionych w Serwisie – co wynika z ręcznego procesu produkcji każdego z Towarów oraz ich indywidualnego charakteru.

8.    TABELA ROZMIARÓW
8.1    Towary o których mowa w pkt. 7.2 Regulaminu oferowane są w następujących rozmiarach:
(a)    Koszulki jedwabne:
–    rozmiar S [szer. 44 cm, dł. 56 cm]
–    rozmiar M [szer. 47 cm, dł. 61 cm]
–    rozmiar L [szer. 53 cm, dł. 62 cm]
–    rozmiar XS [szer. 41 cm, dł. 56 cm] – zamówienia tylko mailowo.
(b)    Koszulki bawełniane:
–    rozmiar S [szer. 38 cm, dł. 64 cm]
–    rozmiar M [szer. 41 cm, dł. 67 cm]
–    rozmiar L [szer. 44 cm, dł. 70 cm]
(c)    Krawaty – rozmiar uniwersalny (szer. 8 cm, dł. 138 cm).

9.    TOWARY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
9.1    Serwis umożliwia również składanie przez Użytkowników indywidualnych zamówień na Towary. Oznacza to, że Towar zostanie wykonany według indywidualnych wskazówek (wytycznych) Użytkownika lub na podstawie przekazanego przez Użytkownika wzoru.
9.2    Wszelkie elementy graficzne wskazane przez Użytkownika w celu umieszczenia na tkaninie w ramach Towaru Indywidualnego nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw wynikających ze znaków towarowych. Przekazując Sprzedającemu wzór do wykonania na tkaninie, Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do wykorzystania danego wzoru / elementu graficznego. Sprzedający nie odpowiada z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika.
9.3    W przypadku zlecenia przez Użytkownika wykonania Towaru Indywidualnego, Sprzedający w pierwszej kolejności przygotuje elektroniczną wizualizację Towaru Indywidualnego i prześle ją pocztą e-mail do Użytkownika w celu akceptacji. W przypadku akceptacji projektu, Użytkownik zobowiązany jest uiścić Cenę za Towar Indywidualny z góry, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w pkt. 13.3 Regulaminu.
9.4    Sprzedający może zrezygnować z przygotowania wizualizacji projektu, o której mowa w pkt. 9.3 Regulaminu, jeżeli nie jest ona niezbędna do wykonania Towaru Indywidualnego. W takim przypadku Sprzedający wykona i prześle Użytkownikowi opis realizacji zamówienia na Towar Indywidualny. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Ceny za Towar Indywidualny po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz ze sposobem realizacji zamówienia.
9.5    Sprzedający przystąpi do realizacji zlecenia na Towar Indywidualny po otrzymaniu płatności (Ceny).
9.6    Czas realizacji zlecenia na Towar Indywidualny zostanie każdorazowo ustalony przez Sprzedającego i Użytkownika, w zależności od stopnia skomplikowania projektu.
9.7    Sprzedający zastrzega, że Towary Indywidualne mogą się różnić od projektu przesłanego przez Użytkownika lub/i od przesłanej Użytkownikowi wizualizacji – co wynika z technologii produkcji Towarów, w tym Towarów Indywidualnych. Różnice te nie uzasadniają reklamacji przez Użytkownika.
9.8    Towary Indywidualne mogą zostać wykonane na materiałach oferowanych w Serwisie (koszulki jedwabne, koszulki bawełniane, krawaty i inne ubiory dostępne w danym czasie w ofercie Serwisu) lub też na materiałach dostarczonych przez Użytkownika.
9.9    W przypadku zlecenia przez Użytkownika wykonania Towaru Indywidualnego na materiałach oferowanych w Serwisie, pkt 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
9.10    Materiał dostarczony przez Użytkownika w celu wykonania Towaru Indywidualnego musi być wykonany wyłącznie z materiałów w 100% naturalnych (wyłącznie 100 % jedwab, 100 % bawełna). Ponadto, materiał dostarczony przez Użytkownika musi być czysty, wyprasowany i niezniszczony. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru Indywidualnego wynikające z faktu, że dostarczony przez Użytkownika materiał nie spełnia wymogów, o których mowa w zdaniach poprzedzających.
9.11    Szczegóły dotyczące dostarczenia przez Użytkownika materiałów do wykonania Towaru Indywidualnego będą przedmiotem każdorazowych indywidualnych uzgodnień między Sprzedającym a Użytkownikiem.
9.12    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że zdjęcia Towarów Indywidualnych wykonanych na jego zamówienia będą prezentowane przez Sprzedającego w Serwisie. Użytkownik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na wykonanie przez Sprzedającego nowego Towaru na podstawie złożonego przez niego zamówienia (identyczny, zmodyfikowany lub inspirowany wzór) na Towar Indywidualny oraz jego sprzedawania osobom trzecim za pośrednictwem Serwisu oraz w inny sposób.

10.    ZASADY UŻYTKOWANIA TOWARÓW
10.1    Towary oferowane w Serwisie wykonane są ze 100-procentowo naturalnych materiałów (100 % jedwab lub 100 % bawełna, w zależności od Towaru).
10.2    Towary malowane są farbami specjalnie przeznaczonymi do malowania odzieży. Farba ta jest ekologiczna (akryl) i bezpieczna dla dzieci (według oświadczenia producenta farby).
10.3    Farba naniesiona na Towary wykonane z bawełny jest odporna na pranie w temperaturze do 40 (czterdziestu) stopni Celsjusza. Farba naniesiona na Towary wykonane z jedwabiu jest odporna na pranie w temperaturze do 30 (trzydziestu) stopni Celsjusza, przy czym Towary wykonane z jedwabiu należy prać wyłącznie ręcznie. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany właściwości fizycznych Towarów, w tym odbarwienia, powstałe w wyniku prania Towarów w wyższej temperaturze lub w sposób niezgodny ze wskazaniami Sprzedającego.
10.4    Zaleca się prasowanie Towarów po lewej (wewnętrznej) stronie tkaniny lub przez inny materiał. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany właściwości fizycznych Towarów, w tym odbarwienia, powstałe w wyniku prasowania Towarów w inny sposób niż wskazany w instrukcji użytkowania Towarów.
10.5    Sprzedający zastrzega, iż po pierwszym praniu wypukły kontur rysunku na jedwabiu może oderwać się od tkaniny. Jest to normalny efekt, stanowiący zwyczajne następstwo stosowanej techniki malowania tkanin (technika malowania z konturem). Powyższe nie wpływa na jakość rysunku, albowiem farba pod konturem nie ulega spraniu.

11.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
11.1    Użytkownik składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu.
11.2    Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wybranie Towaru na stronie internetowej Serwisu, a następnie kliknięcie przycisku zamówienia. W ramach jednego zamówienia można zamówić więcej niż jeden Towar. Następnie Użytkownik wybiera sposób dostawy (pkt 14 Regulaminu) oraz sposób płatności (pkt 13 Regulaminu).
11.3    Zamówienia na Towary Indywidualne obsługiwane są oddzielnie za pośrednictwem formularza przeznaczonego specjalnie do obsługi zamówień na Towary Indywidualne.
11.4    Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość zawierającą podsumowanie złożonego zamówienia (potwierdzenie).
11.5    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania zamówienia.
11.6    Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego Konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.
11.7    Dodatkowe informacje o statusie zamówienia Użytkownik może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie.
11.8    Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest prawnie wiążące i co do zasady nie może być przez niego wycofane (poza sytuacjami wyjątkowymi, wyraźnie przewidzianymi w niniejszym Regulaminie). W wyniku zawarcia umowy sprzedaży (pkt 11.5 Regulaminu), Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do zapłaty Ceny za nabyty Towar.
11.9    Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny za nabyte Towary nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia.
11.10    W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Użytkownika, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży informując o tym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał zapłaty Ceny, Cena zostanie zwrócona Użytkownikowi w taki sposób, w jaki została uiszczona.

12.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA
12.1    Czas realizacji standardowego zlecenia wynosi do 7 (siedmiu) dni roboczych.
12.2    Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili otrzymania płatności i zaksięgowania jej na rachunku bankowym Serwisu (z wyjątkiem płatności przy odbiorze). Szczegółowe postanowienia dotyczące płatności określone zostały w pkt. 13 Regulaminu.
12.3    Z uwagi na specyfikę oferowanych w Serwisie Towarów, w szczególności indywidualny charakter oferowanych Towarów oraz konieczność ich ręcznego wykonania, czas realizacji poszczególnych zleceń, w szczególności obejmujących więcej niż jeden Towar, może ulec wydłużeniu. O wydłużeniu czasu realizacji zlecenie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika.
12.4    W przypadku braku zgody Użytkownika na wydłużenie czasu realizacji zlecenia, Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W celu odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie stosownego oświadczenia w formie e-mail (colourful@colourful.pl) lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, nazwę Towaru oraz numer zamówienia.
12.5    Cena zapłacona przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
12.6    Do realizacji zamówień na Towary Indywidualne, pkt. 9.3 oraz 9.4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
12.7    Sprzedający ma prawo odmowy realizacji zlecenia w przypadku:
(a)    Złożenia niekompletnego zamówienia, uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży przez Sprzedającego (np. z uwagi na brak danych osobowych Użytkownika);
(b)    Braku płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia;
(c)    Braku akceptacji wizualizacji lub opisu realizacji Towaru Indywidualnego;
(d)    Uprzednich naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, uzasadniających podejrzenie niewykonania umowy przez takiego Użytkownika;
(e)    Podejrzeń Sprzedającego co do możliwości naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw wynikających ze znaku towarowego;
(f)    Innych okoliczności uzasadniających odmowę wykonania zlecenia przez Sprzedającego, według jego uznania.

13.    PŁATNOŚCI

13.1    Zapłata Ceny za Towary zakupione za pośrednictwem Serwisu może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
(a)    Przelewem na rachunek bankowy Serwisu (przedpłata);
(b)    Płatności online obsługiwane przez serwis Platnosci.pl (dostępne na stronie internetowej Serwisu);
(c)    Płatność przy odbiorze (osobiście).
13.2    W przypadku Towarów Indywidualnych, zapłata Ceny następuje wyłącznie przelewem, z góry, po otrzymaniu wizualizacji lub opisu realizacji projektu (pkt 9.3 oraz 9.4 Regulaminu).
13.3    W przypadku płatności przelewem, Cena wraz z opłatą za wybraną formę dostawy (ustaloną według Cennika Dostaw) powinna zostać wpłacona następujący rachunek bankowy Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni od zamówienia: 39 1140 2004 0000 3902 7209 6345 (mBank), „Colourful Marzena Osińska”, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93/117, 02-777 Warszawa.
13.4    W tytule przelewu (oraz wszelkich innych płatności) należy wskazać numer zamówienia oraz nazwę Towaru, a w przypadku Towarów Indywidualnych (Towarów Dostępnych Na Zamówienie) – imię i nazwisko Użytkownika. Sprzedający zastrzega, że brak wskazania w tytule przelewu prawidłowego numeru i nazwy Towaru, a w przypadku Towarów Indywidualnych (Towarów Dostępnych Na zamówienie) – imienia i nazwiska Użytkownika, może opóźnić księgowanie wpłaty, a tym samym wpłynąć na opóźnienie terminu realizacji zlecenia (pkt 12.2 Regulaminu).
13.5    W przypadku braku płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zamówienia, zamówienie wygasa.

14.    DOSTAWA
14.1    Towary zakupione w Serwisie mogą być dostarczane w szczególności w następujący sposób:
(a)    Listem poleconym ekonomicznym za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego operatora pocztowego);
(b)    Listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego operatora pocztowego);
(c)    Paczką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego operatora pocztowego);
(d)    Paczką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego operatora pocztowego);
(e)    Przesyłką kurierską;
(f)    Odbiór osobisty.
14.2    Koszty dostawy ponosi Użytkownik. Koszty dostawy doliczane są do Ceny Towaru i płatne jednocześnie z zapłatą Ceny.
14.3    Szczegółowy Cennik Dostaw określony został w Załączniku 14.3 do Regulaminu. Zmiana Cennika Dostaw nie stanowi zmiany Regulaminu.
14.4    Odbiór osobisty możliwy jest w pracowni Sprzedającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 14/16 lok. 3 (1. piętro) po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru. W szczególnych przypadkach, odbiór osobisty możliwy jest również w innych miejscach, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.
14.5    W przypadku wysyłki poza granice Polski, warunki wysyłki (w szczególności sposób wysyłki, termin oraz koszt) zostaną uzgodnione indywidualnie.

15.    REKLAMACJE, WYMIANA, ZWROT
15.1    Jeżeli po otrzymaniu Towaru Użytkownik stwierdzi w nim wady fizyczne, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Użytkownika, numer zamówienia i nazwę Towaru, datę zamówienia oraz szczegółowy opis wady).
15.2    Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Sprzedającego. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na nowy (również inny Towar, w takiej samej Cenie).
15.3    Po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz sposobu jej rozpatrzenia, Użytkownik powinien odesłać reklamowany Towar na adres pracowni Sprzedającego (Al.KEN 93/117, 02-777 Warszawa) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa).
15.4    Nie stanowią uzasadnionej podstawy reklamacji różnice dotyczące:
(a)    nieznacznych różnic w wyglądzie Towaru otrzymanego a zaprezentowanego w Serwisie (pkt 7.7 Regulaminu); oraz
(b)    różnic Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Użytkownika, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar.
15.5    W przypadku złego rozmiaru Towaru (za mały lub za duży rozmiar), możliwa jest wymiana Towaru na nowy, z zachowaniem poprzedniego wzornictwa. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać reklamowany Towar Sprzedającemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego otrzymania. Towar nie może być używany i musi zawierać oryginalne opakowanie. Po otrzymaniu reklamowanego Towaru w stanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający wykona nowy Towar w rozmiarze wskazanym przez Użytkownika w reklamacji. Nowowykonany Towar zostanie odesłany Użytkownikowi na koszt Użytkownika (po otrzymaniu od Użytkownika zaliczki na koszt dostawy według Cennika Dostaw).
15.6    W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie, Użytkownik zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, załączając kopię protokołu reklamacyjnego. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
15.7    Wszystkie przesyłki realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w terminie wynikającym z regulaminu działania Poczty Polskiej. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Użytkownika, Sprzedający zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej po upływie 14 (czternastu) dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne Poczty Polskiej trwa około 21 (dwudziestu jeden) dni. W tym czasie Użytkownik otrzyma od Poczty Polskiej pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego, Sprzedający na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego Poczty Polskiej podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Użytkownika w formie przelewu na konto bankowe Użytkownika. Na życzenie Użytkownika Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.
15.8    Procedurę reklamacji przedstawioną w pkt 15.7 powyżej stosuje się odpowiednio do przesyłek wysyłanych za pośrednictwem firm kurierskich, z zachowaniem terminów reklamacji obowiązujących w tych firmach.

16.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
16.1    W związku z zawieraniem umowy sprzedaży Towarów poza siedzibą Sprzedającego, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Towaru, bez podania przyczyn.
16.2    Zwrotowi nie podlega Towar Indywidualny oraz Towar, w którym na życzenie Użytkownika dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany, lub rozmiaru.
16.3    Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy wykonywa się poprzez pisemne oświadczenie złożone Sprzedającemu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres na który przesłany został Towar, numer zamówienia, nazwę Towaru oraz datę doręczenia Towaru.
16.4    Oświadczenie wraz z Towarem zabezpieczonym przed uszkodzeniem powinno zostać przesłane co najmniej listem poleconym na adres pracowni Sprzedającego (Al.KEN 93/117, 02-777 Warszawa) najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania Towaru.
16.5    Po otrzymaniu oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy oraz Towaru, wysłanych z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 16.1 oraz 16.4 Regulaminu, Sprzedający zwróci Użytkownikowi Cenę Towru bez kosztów dostawy.

17.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17.1    Wykonanie zleceń oraz obsługa sprzedaży wymaga zbierania i przetwarzania danych Użytkowników przez Administratora/Sprzedającego.
17.2    Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora/Sprzedającego oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora/Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
17.3    Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu przyjmowania zleceń, wykonania zamówień, w tym również na Towary Indywidualne, wysyłki, obsługi płatności, reklamacji i zwrotów.
17.4    Użytkownikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zebranych i przetwarzanych przez Administratora/Sprzedającego.
17.5    W przypadku żądania Użytkownika usunięcia danych osobowych zebranych przez Administratora/Sprzedającego, Konto Użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymagać może podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich zbieranie i przetwarzanie przez Administratora/Sprzedającego.

18.    OCHRONA PRAW AUTORSKICH

18.1    Sprzedający oświadcza, że Towary oferowane przez niego w Serwisie stanowią przejaw jego osobistej działalności twórczej, w szczególności wzory i elementy graficzne umieszczone na tkaninach stanowią wytwór wyobraźni Sprzedającego oraz efekt jego osobistej działalności. Każdy Towar ma indywidualny charakter. Sprzedający oświadcza ponadto, że Towary oferowane za pośrednictwem Serwisu są wolne od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie do Towarów.
18.2    W przypadku Towarów Indywidualnych, wszelkie elementy graficzne wskazane przez Użytkownika w celu umieszczenia na tkaninie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw wynikających ze znaków towarowych. Przekazując Sprzedającemu wzór do wykonania na tkaninie, Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do wykorzystania danego wzoru / elementu graficznego. Użytkownik jest świadom konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, praw autorskich oraz własności przemysłowej, przewidzianych w szczególności w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 3., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawie z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
18.3    Umowa sprzedaży Towaru lub Towaru Indywidualnego nie przenosi na Użytkownika lub osobę trzecią autorskich praw majątkowych do Towaru lub Towarów Indywidualnych. W szczególności, na podstawie umowy sprzedaży Towaru lub Towaru Indywidualnego Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, kopiowania, utrwalania w inny sposób lub udostępniania osobom trzecim w tych celach Towaru lub Towaru Indywidualnego.
18.4    Sprzedający nie odpowiada z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika.

19.    POUFNOŚĆ
19.1    Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
19.2    Administrator/Sprzedający może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis (np. sprzedaży poszczególnych Towarów lub grup Towarów). Dane te będą przetwarzane tylko anonimowo i grupowo.
19.3    Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu.

20.    ZMIANY REGULAMINU
20.1    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
20.2    Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie Regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.
20.3    W przypadku braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności Konta i/lub zawieszenie Konta lub usunięcie Konta Użytkownika.
20.4    Zmiana treści załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Punktu 20.2 nie stosuje się.
20.5    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem/Sprzedającym przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika, Umowy podlegają poprzedniemu brzmieniu Regulaminu.
20.6    Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

21.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1    Niniejszy Regulamin jak również umowy zawarte za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.
21.2    Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
21.3    Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące rzeczowników w liczbie pojedynczej, odnoszą się również do tych rzeczowników występujących w liczbie mnogiej.
21.4    W przypadku powstania sporu związanego ze sprzedażą Towarów lub w inny sposób dotyczącego stosowania niniejszego Regulaminu lub Serwisu, strony takiego sporu podejmą wszelkie działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że rozwiązanie sporu na drodze polubownej nie jest możliwe, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową.
21.5    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora/Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
21.6    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
 

Załącznik 14.3 do Regulaminu sklepu internetowego www.colourful.pl

CENNIK DOSTAW

1.    Na podstawie pkt 14.3 Regulaminu, ustala się następujący Cennik Dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.colourful.pl:
(a)    List polecony ekonomiczny:    6,00 PLN
(b)    List polecony priorytetowy:    8,00 PLN
(c)    Paczka ekonomiczna:        12,00 PLN
(d)    Paczka priorytetowa:        14,00 PLN
(e)    Przesyłka kurierska:        25,00 PLN

2.    W przypadku wysyłki poza granice Polski, Warunki wysyłki poza granice Polski (w szczególności sposób wysyłki, termin oraz koszt) będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie.

3.    Niniejszy Cennik Dostaw wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.